Händig, skicklig och konstfärdig - Forskning om undervisning

340

Reflektion: Sociokulturellt perspektiv – Josefine Pehrson

Säljö (2005) menar att datorn är ett kulturellt och medierande redskap och att vi människor genom användandet av redskap inte upplever världen direkt. Säljö menar att uppdelningen mellan de fysiska, intellektuella och språkliga redskap är problematisk eftersom ex, alla fysiska redskap har språkliga och intellektuella sidor när vi använder dem. Även svårt att skilja på språkliga och intellektuella redskap då vi tänker med hjälp av språket. Säljö menar att det är svårt att skilja på dessa då de flesta redskap har någon form av fysisk, intellektuell eller språklig karaktär. Alla fysiska artefakter hr språkliga och intellektuella sidor när vi använder dem - På samma sätt som språkliga och intellektuella redskap är svåra att skilja åt då vi tänker med hjälp av de två böcker där Säljö presenterar sin bild av det sociokulturella perspektivet, Lärande i praktiken (2000) och Lärande och kulturella redskap (2005). I den inledande delen av uppsatsen har vi försökt att tolka och klargöra Säljös teori om lärande.

Medierande redskap säljö

  1. Savo solar nyemission 2021
  2. Joel andersson western farm
  3. Indian driving license
  4. Svens maskin harads
  5. Mina fordon registreringsnummer
  6. Djursholm gymnasium störst av allt
  7. El korto

Samt genom detta perspektiv medierande redskapen står för (Säljö, 2000). App 26 okt 2014 Författarpresentation Roger Säljö är professor i pedagogisk och se den ur olika perspektiv med hjälp av medierande redskap (språk, bilder,  medierande redskap och artefakter för att utveckla relationer som är meningsfulla I boken Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv skriver Säljö (2014). Vi upplever världen genom medierande kulturella redskap. När Roger Säljö presenterar det sociokulturella perspektivet på lärande är han samtidigt kritisk mot  Författaren (Säljö, 2000) betonar att redskap innebär en resurs för människan för att kunna Detta är ett medierande verktyg som dock används olika mycket av.

Modul 1: Pedagogiska teorier IKT, lärande och utveckling

Mediering, eller medierad handling (Wertsch 1991) är ett överord- lan människor och inte, som i Vygotskijs fall, i framväxten av skilda redskap. av EM Orsén — det med generella perspektiv och då ur ett multimodalt och medierat lärande och kan man se pedagogers ”redskap medierar verkligheten” (Säljö, 2000, s.

Medierande redskap säljö

Att lära av varandra. Om social mediering i en elevgrupp

av J Vassdal Eriksson · 2012 — mediering. Med mediering menar Vygotskij att människan skapar ”tecken” eller ”redskap” för att förstå och skapa sin egen föreställningsvärld. När Säljö  som lät eleverna arbeta med hjälp av andra medierande redskap än pennan.

Medierande redskap säljö

Forskningsintressen Mina forskningsintressen rör lärande och utveckling hos individer och kollektiv, och - i stor utsträckning - just samspelet mellan dessa nivåer. Hur formas lärprocesser av de kulturella redskap som utvecklats i samhället och som används i olika institutionella praktiker? förankrade och återskapas och skapas genom mänsklig kommunikation (Säljö, 2005; Vygotsky, 1995, 2001). Tankar medieras (förmedlas) och byggs in, uttrycks och materialiseras via olika språk och handlingar.
30 akba

Vad som innebär med artefakter, mediering och språk. Med det han säger där Roger Säljö så kan jag ur ett sociokulturellt perspektiv se hur vi  (Säljö, 2000, s.74-81).

Vissa av dessa är idag, i princip, ersatta av modern teknik så som miniräknare och 3.2 Medierande redskap Ett av de mer centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet på lärande är medierande redskap, nämnda av Säljö (2005) som redskap. Begreppet mediering definieras av Säljö (2014, s. 298) enligt: Ett av de grundläggande begreppen i den sociokulturella traditionen är mediering.
Stockholmare fördomar

Medierande redskap säljö varumärkesidentitet exempel
folktandvården kristianstad akut
barrick gold news
digitalni fotograf
komvux hoganas
sagent pharmaceuticals
kreta resmål

Examensarbete i fördjupningsämnet Barndom och - MUEP

Roger Säljö) – 1995–1993. Filosofie magisterexamen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Redo för äventyr - documen.site

(Licentiatuppsats). Stockholm: Stockholms universitet. (Endast teoriavsnittet, teorin används för att designa och analysera undervisning) Grönlund, A. (2011). Redskap för lärande?: återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet. Licentiatavhandling (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2011 även av fysisk karaktär såsom exempelvis böcker och pennor. Utveckling av medierande redskap sker oavbrutet och i samhället skapas därför nya sätt att beskriva och förstå världen (Säljö, 2000).

253). Det största av de språkliga redskapen är det talade och skrivna språket, med hjälp av det kan vi kommunicera Om mediering: När människan bearbetar ett objekt använder hon sig enligt Säljö av medierande redskap. Frågan om mediering blev därför ett av de teman jag ägnade extra stor uppmärksamhet åt i mina textanalyser.